Τα βασικά στελέχη της εταιρείας ασχολούνται με τον κλιματισμό από το 1987 ως Μελετητές και Επιβλέποντες αρκετών από τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάστηκαν στη χώρα μας τα χρόνια αυτά.

Η διαρκής προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων και την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων για κάθε Μελέτη μας οδήγησε σε υψηλά επίπεδα γνώσεων και εμπειρίας, τα οποία ξεφεύγουν από τα πλαίσια του ανταγωνισμού στη χώρα μας.

Αυτή λοιπόν η μοναδικότητα ”επέβαλε” τη δημιουργία της ECM Κlima Ο.Ε. ως μια εταιρεία παροχής εντελώς εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν γενικά τον κλιματισμό.

Στόχος της Ecm Κlima Ο.Ε. είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρει να μη μπορούν να δοθούν από άλλη εταιρεία του χώρου.

Εφαρμογές

Κάθε κτίριο είναι διαφορετικό, μοναδικό και εμείς έχουμε τη γνώση για να κάνουμε εφικτή την καλύτερη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού. Καλύπτουμε πλήρως τους ιδιοκτήτες που απαιτούν πράσινα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας με στοχευμένες εφαρμογές, χωρίς την άσκοπη και σπάταλη χρήση οικονομικών πόρων.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν και οφείλουν να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του κτιρίου ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη σχέση ενεργειακής απόδοσης και κόστους.

Επιλέγονται αερόψυκτα συστήματα παραγωγής ψυχρού/θερμού νερού ή τύπου απευθείας εκτόνωσης ή πολυδιαιρούμενα. Η γνώση και η εμπειρία μας διευκολύνει στην εύστοχη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής του βέλτιστου συστήματος κλιματισμού, όπως : το αρχικό κόστος κατασκευής, η ενεργειακή κατανάλωση, το μέγεθος και η αρχιτεκτονική του κτιρίου, η συντήρηση, κ.α.

Η διαρκής έρευνα μας οδηγεί στην καλύτερη δυνατή επιλογή και προσαρμογή των προϊόντων στο σύστημά μας, τόσο σε πλήρη όσο κυρίως σε μερικά φορτία, και στην επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Διασφαλίζουμε τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης κλιματισμού με το κατάλληλο σύστημα ελέγχου.

Οι πολύχρονες και επίμονες προσπάθειές μας για ανάδειξη συστημάτων κλιματισμού υψηλής απόδοσης, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, μας οδήγησαν στη συχνή εφαρμογή γεωθερμικών συστημάτων για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Η ποιοτική προσαρμογή της εγκατάστασης επιτυγχάνεται είτε σε αβαθή γεωθερμία (οριζόντιοι ή κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες) είτε σε γεώτρηση (θαλασσινό ή γλυκό νερό) και εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου (κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία, κ.α.).

Επιλέγουμε αντλίες θερμότητας με υψηλό βαθμό απόδοσης, σχεδιάζουμε τα ενδεδειγμένα δίκτυα νερού και αναλύουμε τη συμπεριφορά του συστήματος σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, την εμπειρία και την υπευθυνότητά μας ώστε να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη λύση με προτεραιότητα στη σχέση απόδοσης – κόστους.

Σε όλα τα έργα στα οποία προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα, οποιουδήποτε τύπου (οικιστικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά, κλπ), δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των πιο σύγχρονων μεθόδων – υλικών και στην καινοτομία, γαι την εξασφάλιση ανακτούμενης θερμότητας υψηλού βαθμού απόδοσης στις εγκαταστάσεις.

Η εξοικονόμηση ενέργειας με ανάκτηση μπορεί να επιτευχθεί είτε στα μηχανήματα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού είτε στον αερισμό είτε στην παραγωγική διαδικασία, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εξαίρετες εφαρμογές σε εγκαταστάσεις με ψυκτικά φορτία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πάλι η γνώση, οι νέες τεχνολογίες και οι πρωτοπόρες ιδέες μας δίνουν τη δυνατότητα ακριβής ανάλυσης των δεδομένων της εγκατάστασης και επιλογής των απαραίτητων συστημάτων ανάκτησης θερμότητας.

Η επίτευξη των ιδανικών συνθηκών άνεσης στους χώρους με το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής και λειτουργίας αποτελεί πρόκληση για εμάς, στην οποία ανταποκρινόμαστε με διαρκή προσπάθεια και ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.

Η προσαρμογή των κατάλληλων μεθόδων και συστημάτων αφύγρανσης είναι στοχευμένη ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση των χώρων, όπως δωμάτια, χώροι συγκέντρωσης ατόμων, πισίνες, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι.

Γνωρίζουμε και παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις που δίνουν τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης της καταναλισκόμενης ενέργειας για αφύγρανση, με απλότητα και αυξημένη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα κοινά συστήματα.

Το σύστημα ελέγχου αφύγρανσης προσαρμόζεται απόλυτα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες λειτουργικές ανάγκες.

Η εφαρμογή κατάλληλου υδρόψυκτου συστήματος παραγωγής ψυχρού νερού αξιολογείται με βάση : το αρχικό κόστος κατασκευής, την ενεργειακή κατανάλωση, το μέγεθος και την αρχιτεκτονική του κτιρίου, τη συντήρηαη, κ.α.

Προσδιορίζεται η απαιτούμενη συνολική ισχύς του ψυκτικού συγκροτήματος, η ισχύς κάθε ψύκτη, οι συνθήκες λειτουργίας σε μερικά φορτία, ο έλεγχος λειτουργίας – αλληλουχίας ψυκτών και βέβαια ο βέλτιστος τρόπος ανάψυξης για μείωση της κατανάλωσης.

Επιτυγχάνουμε εξαιρετική προσαρμογή λειτουργικών παραμέτρων σε ταυτόχρονη ζήτησ φορτίων ψύξης και θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση αναλύουμε επακριβώς τις ανάγκες του κτιρίου, επιλέγουμε μηχανήματα υψηλής απόδοσης σε πλήρη και μερικά φορτία συστήματος, κάνουμε το σχεδιασμό του ενδεδειγμένου δικτύου διανομής νερού και συστήματος ελέγχου, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη λειτουργία και τον υψηλό βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Οι όλο και αυξανόμενες εφαρμογές συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης με εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μας έχουν οδηγήσει σε διαρκή έρευνα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προσδιορίζουμε τις απαραίτητες επιφάνειες κάλυψης των πεδίων των ηλιακών συλλεκτών και επιλέγουμε τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνολογίες εξοπλισμού και ελέγχου.

Προσαρμόζουμε επίσης ανά περίπτωση συνδυαστικές ή συμπληρωματικές τεχνολογίες (όπως αναφέρονται στις υπόλοιπες παραγράφους), με αποτέλεσμα ένα αξιόπιστο σύστημα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού με ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Σε όλα τα συστήματα κλιματισμού που εφαρμόζουμε, και πάντα έπειτα από ανάλυση των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών, προσαρμόζουμε όπου απαιτείται κατάλληλα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης της εγκατάστασης βασιζόμενα στην αποθήκευση ενέργειας.

Η σχεδίασή μας εξασφαλίζει την ετήσια εκμετάλλευση της γεωθερμικής, ηλιακής ή ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδυασμό τους, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες ώστε να την έχουμε διαθέσιμη όταν τη χρειαζόμαστε.

Διασφαλίζουμε ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με βασικότερα χαρακτηριστικά την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών, την απλότητα και την προσαρμογή του ενδεδειγμένου συστήματος ελέγχου και με αποτελέσματα την σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και την σταθερότητα δαπανών και προγραμματισμού.

Εξειδικευμένα Συστήματα

Υπάρχουν θαυμαστές τεχνολογίες και επιλογές συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίες όμως από μόνες τους μπορεί να μην αποτελούν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού σας. Σκεφτείτε όμως αυτές τις τεχνολογίες να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του κτιρίου σας και να επιτύχουν το βέλτιστο σενάριο ενεργειακής απόδοσης και κόστους.

Είμαστε ενήμεροι των νεότερων τεχνολογιών στην αγορά και παρέχουμε προτάσεις και εξειδικευμένες λύσεις που μειώνουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη κλιματισμού (έως και 40%).

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας στον κλιματισμό αφορούν οικιστικά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια διαφόρων τύπων, από τα πιο απλά και μικρά στα πιο μεγάλα και πολύπλοκα.

Παράλληλα υπάρχουν κτίρια που κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν καλή ή πολύ καλή απόδοση συστημάτων κλιματισμού, στα οποία όμως απαιτούνται ορισμένες φθηνές, απλές και στοχευμένες επεμβάσεις ή μέθοδοι που θα δώσουν τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της εξοικονομούμενης ενέργειας λειτουργίας.

Ομοίως, υπάρχουν παρόμοια ή και τα ίδια κτίρια στα οποία αντίστοιχες ενέργειες χαμηλού κόστους μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες άνεσης των ατόμων στους χώρους, με επίσης πολύ σημαντικά άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη για τον ιδιοκτήτη.

Επιγραμματικά

Μερικές καινοτόμες λύσεις υψηλής απόδοσης :

Ενεργειακός αερισμός κτιρίων μέσω των όψεων, με αποτέλεσμα την κατάργηση των ψευδοροφών (εξοικονόμηση τουλάχιστον 30cm ανά όροφο) – αφορά όλα τα είδη επαγγελματικών κτιρίων.
Χρήση τοπικών γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, με αποτέλεσμα την αυτονόμηση των συστημάτων και την κατάργηση των κεντρικών μηχανοστασίων (εξοικονόμηση χώρων από τα υπόγεια) – αφορά όλα τα είδη επαγγελματικών κτιρίων.
Χρήση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας τύπου packaged με αναρρόφηση από τον ίδιο τον κλιματιζόμενο χώρο, με αποτελέσματα τον εξαιρετικό βαθμό απόδοσης και την κατάργηση του δικτύου απόρριψης – αφορά πολυκαταστήματα, super markets, κλπ.
Χρήση ειδικών μονάδων προκλιματισμού με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση έως και 50% της απαιτούμενης ψυκτικής ή θερμικής ενέργειας, από τα κοινά συστήματα που φέρουν έναν απλό πλακοειδή εναλλάκτη αέρα/αέρα – αφορά όλα τα είδη των κτιρίων.
Τέτοιου είδους λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές και κάποιες από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κτίριο σας με αποτελέσματα αντίστοιχα των αναγραφόμενων στα προηγούμενα.

Σε κάθε όμως περίπτωση οι λύσεις αυτές χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω :

Απλότητα και χαμηλό κόστος κατασκευής
Εξοικονόμηση χώρων, ύψους.
Εξοικονόμηση χρόνου κατασκευής.
Εύκολη συντήρηση