Όταν στο εν λόγω κτίριο συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους :

Απαιτείται η Ενεργειακή του Αναβάθμιση με τη βέλτιστη σχέση κόστους – οφέλους.
Είναι επιθυμητή η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, οι οποίες θα προσφέρουν μειωμένο κόστος λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού.
Παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία ή στην επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών.
Θέλουμε να είναι γνωστό εκ των προτέρων το κόστος κατασκευής των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης, με επιστημονική όμως τεκμηρίωση.
Η υπάρχουσα μελέτη κλιματισμού – αερισμού – ζεστού νερού είναι παλαιά ή εμπεριέχει περιθώρια βελτίωσης ή συμπλήρωσης.
Απαιτούνται στοχευμένες ή ριζικές επεμβάσεις στα μηχανοστάσια κλιματισμού.

Γιατί η EcmKlima με μεγάλη υπευθυνότητα προσφέρει :

Εξειδικευμένες υπηρεσίες κλιματισμού.
Σύγχρονες τεχνολογίες, εφαρμοσμένες με απλότητα.
Επίλυση λειτουργικών προβλημάτων.
Πρωτότυπες – καινοτόμες λύσεις, όπου απαιτείται.
Οικονομία στη λειτουργία και στο κόστος κατασκευής.
Ευελιξία προσαρμογής στο ύψος επένδυσης.

ψύξης/θέρμανσης ή μόνο θέρμανσης (π.χ. λεβητοστάσιο πετρελαίου);

Γατί η EcmKlima έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να παρέχει αξιόπιστα :

Ανάλυση τεχνικών δεδομένων και καταναλώσεων της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Προμελέτη – πρόταση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εγκαταστάτη.
Επιστημονική τεκμηρίωση χρόνου απόσβεσης κάθε εφαρμογής με εκπόνηση ενεργειακής μελέτης.
Επίτευξη βέλτιστης σχέσης κόστους – οφέλους.
Άρτια εφαρμογή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Προσαρμογή έξυπνων και στοχευμένων συστημάτων αυτοματισμού.
Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής οικονομίας στη λειτουργία.

Εξοικονόμηση ενέργειας κλιματισμού

To ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται εξαρτάται από το είδος και την απόδοση των υπαρχόντων συστημάτων και βέβαια από την επιτυχή σχεδίαση – επιλογή – εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
Έτσι, βελτιστοποιείται η σχέση κόστος – απόσβεσης και ανάλογα την εγκατάσταση η εξοικονόμηση κόστους ενέργειας κυμαίνεται από 25% έως 75%.

Η εξοικονόμηση κόστους ενέργειας προσδιορίζεται κατά τη φάση της μελέτης – υποβολής πρότασης με ιδιαίτερα αξιόπιστο τρόπο, βάσει της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και εκπόνησης ενεργειακής μελέτης.
Μετά τη υλοποίηση της πρότασης, γίνεται μέσω κατάλληλων μετρητικών διατάξεων η καταγραφή του ενεργειακού οφέλους.

Ναι, είναι εφικτή η παροχή εγγύησης εξοικονόμησης.

Οι επιλογές αναβάθμισης, ιδιαίτερα σε μεγάλα συστήματα κλιματισμού, ενδέχεται να είναι πολλαπλές, διακριτές ή συσχετιζόμενες, χαμηλότερου ή υψηλότερου κόστους, μικρότερου ή μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας υλοποίησης. Το υψηλό επίπεδο γνώσεων, η εμπειρία και η ανάλυση της λειτουργίας της εγκατάστασης αποτελούν το κλειδί για το καθορισμό των ενδεδειγμένων νέων τεχνολογιών. Έτσι, προσδιορίζεται η βέλτιστη σχέση κόστους – οφέλους κάθε επιλογής αναβάθμισης.
Παράλληλα, σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα του εξοπλισμού και η αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών, οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι εύκολα αντιληπτές.

Ναι, η άρτια και ποιοτική εφαρμογή, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του ενδεδειγμένου συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης, εξασφαλίζουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία μακροπρόθεσμα.

Ναι, γίνεται η κατάλληλη κάθε φορά επέμβαση, κατόπιν μελέτης και ανάλυσης όλων των δεδομένων και απαιτήσεων των εγκαταστάσεων.