Μπορούμε να αναλάβουμε την εξισορρόπηση (Balancing) των δικτύων κλιματισμού καθώς και τις μετρήσεις, δοκιμές και προσαρμογές των παραμέτρων λειτουργίας (Commissioning) όπως έλεγχος ηλεκτροβανών, θερμοκρασίες νερού, αποδόσεις στοιχείων, πιέσεις, θερμοκρασίες και παροχές αέρα κλπ.

Διασφαλίζουμε στα πλαίσια του commissioning την άρτια λειτουργία των συστημάτων, τη βέλτιστη ενεργειακή τους απόδοση και τη κάλυψη των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.

Για την επίτευξη της εξισορρόπησης θα εκπονήσουμε σχέδια προρυθμίσεων μελέτης, όπου θα επιλέγονται και διαστασιολογούνται όλες οι απαιτούμενες διατάξεις εξισορρόπησης και θα απεικονίζονται οι προρυθμίσεις.

Αναλαμβάνουμε τις τελικές μετρήσεις και ρυθμίσεις στο έργο (TAB: Testing, Adjusting, Balancing) με χρήση του απαραίτητου μετρητικού εξοπλισμού.

Τέλος, μπορούμε να προσφέρουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες αναβάθμισης, ρυθμίσεων και προσαρμογής παραμέτρων δικτύων κλιματισμού σε υπάρχοντα κτίρια (retro – commissioning).

Είμαστε οι μόνοι στην Ελληνική αγορά που μπορούμε να προσφέρουμε την παραπάνω υπηρεσία στο σωστό επίπεδο (προρυθμίσεις – μετρήσεις – τελικές ρυθμίσεις), κατέχοντας πλήρως το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο (συμμετοχή σε σεμινάρια, βιβλιογραφία, κλπ) και έχοντας 20ετή εμπειρία από ρυθμίσεις δικτύων πολύ μεγάλων έργων.