Μπορούμε να αναλάβουμε την εξισορρόπηση (Ballancing) των δικτύων κλιματισμού που έχουμε μελετήσει καθώς και τις μετρήσεις, δοκιμές και προσαρμογές των παραμέτρων λειτουργίας (commissioning) όπως έλεγχος ηλεκτροβανών, θερμοκρασίες νερού, αποδόσεις στοιχείων, πιέσεις, κλπ.

Για την επίτευξη της εξισορρόπησης θα εκπονήσουμε σχέδια προρυθμίσεων μελέτης, όπου θα επιλέγονται και διαστασιολογούνται όλες οι απαιτούμενες διατάξεις εξισορρόπηςης και θα απεικονίζονται οι προρυθμίσεις, ανεξαρτήτως της εταιρείας κατασκευής τους.

Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε και τις τελικές μετρήσεις και ρυθμίσεις στο έργο, μόνο όμως με διατάξεις της εταιρείας TOUR & ANDERSSON όπου έχουμε τον απαραίτητο μετρικό εξοπλισμό.

Τέλος, μπορούμε να προσφέρουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες αναβάθμισης, ρυθμίσεων και προσαρμογής παραμέτρων δικτύων κλιματισμού σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή μελέτες.

Είμαστε οι μόνοι στην Ελληνική αγορά που μπορούμε να προσφέρουμε την παραπάνω υπηρεσία στο σωστό επίπεδο (προρυθμίσεις – μετρήσεις – τελικές ρυθμίσεις), κατέχοντας πλήρως το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο (συμμετοχή σε σεμινάρια, βιβλιογραφία, κλπ) και έχοντας 15ετή εμπειρία από ρυθμίσεις δικτύων πολύ μεγάλων έργων.