Ευελιξία και προσαρμογή των υπηρεσιών της EcmKlima στις ανάγκες του έργου :

Μελέτη – Επίβλεψη, Κατασκευή, Ρυθμίσεις, τελικές δοκιμές και προσαρμογή συστήματος, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, και Διαχείριση – Διοίκηση Έργου

Ο πολλαπλασιασμός των νέων συστημάτων και προϊόντων κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθιστά ανέφικτη για οποιονδήποτε μη ειδικό την κατάληξη στη βέλτιστη δυνατή επένδυση.

Κάθε κτίριο είναι διαφορετικό, μοναδικό και εμείς έχουμε τη γνώση για να κάνουμε εφικτή την καλύτερη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού. Καλύπτουμε πλήρως τους ιδιοκτήτες που απαιτούν πράσινα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας με στοχευμένες εφαρμογές, χωρίς την άσκοπη και σπάταλη χρήση οικονομικών πόρων.

Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν έρευνα και νέες τεχνολογίες, προτάσεις σχεδίασης, ενεργειακή ανάλυση, μελέτη συστήματος, επιλογή προϊόντων, κατασκευή και λειτουργία.

Όταν οι ιδιοκτήτες επιζητούν σε υπάρχοντα κτίρια μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους και/ή βελτίωση των συνθηκών άνετης διαβίωσης ή εργασίας στους χώρους, προχωρούμε στην ακόλουθη διαδικασία :

Αρχική αυτοψία λαμβάνει χώρα από ειδικό της εταιρείας μας στις εγκαταστάσεις κλιματισμού του κτιρίου, καταγράφονται οι σημαντικότεροι παράμετροι και δεδομένα λειτουργίας και προσδιορίζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις. Αναλόγως της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων, ίσως απαιτηθούν περαιτέρω στάδια ανάλυσης των ενεργειακών δεδομένων του κτιρίου.

Προϋπολογισμός επέμβασης. Παράλληλα με τη συλλογή των αρχικών λειτουργικών δεδομένων μπορεί να γίνει συνεννόηση με τον επενδυτή για το εκτιμώμενο ύψος του προϋπολογισμού του έργου, το μέγεθος και είδος των απαιτούμενων επεμβάσεων, την απαιτούμενη αντικατάσταση εξοπλισμού και τις δυνατότητες εξοικονόμησης και αποπληρωμής.

Αναλυτικός ενεργειακός έλεγχος, μελέτη και πρόταση. Με σκοπό την παρουσίαση αναλυτικής τεχνικής πρότασης βέλτιστης απόδοσης σε σχέση με το κόστος, εκπονούμε μελέτη εφαρμογής βασιζόμενοι στην εξειδίκευση, στην γνώση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού, στην εμπειρία στην εφαρμογή τους και στη καινοτομία. Η τεχνική πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικά σχέδια ακριβείας, τρισδιάστατη απεικόνιση μηχανοστασίων και διελεύσεων, ενεργειακή ανάλυση συστημάτων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε τη δυνατότητα ανάλυσης των ενεργειακών καταναλώσεων και του λειτουργικού κόστους του υφισταμένου ή νέου κτιρίου. Η προσομοίωση λαμβάνει υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες και όλες τις παραμέτρους λειτουργίας των συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ωριαία, ημερήσια, μηνιαία).

Ειδικός της εταιρείας μας αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την προσομοίωση του κτιριακού κελύφους, των λειτουργικών συνθηκών εντός του κτιρίου και των συστημάτων παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού.

Προσδιορίζεται το ύψος και ο τύπος των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου και αναλύονται τα αποτελέσματα από τα έμπειρα στελέχη μας.

Γίνεται τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των συστημάτων προς εφαρμογή, καθορίζεται η δυνατότητα εξοικονόμησης και αποπληρωμής και παρουσιάζεται στον επενδυτή η τελική πρόταση βέλτιστης απόδοσης.

Η Μελέτη κλιματισμού κάθε νέου κτιρίου θα γίνεται με βασικό κριτήριο την κατάταξή του σε πολύ υψηλή βαθμίδα ενεργειακής απόδοσης, τόσο σε εναρμόνιση με τον Εθνικό Κανονισμό ‘’ΚΕΝΑΚ’’ όσο και σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα ενεργειακά προγράμματα της διεθνούς αγοράς.

Και σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται σύγκριση του προτεινόμενου συστήματος κλιματισμού με το σύστημα κλιματισμού αναφοράς του κάθε κτιρίου (π.χ. υδρόψυκτοι ψύκτες με πύργους ψύξης και λέβητες συμπυκνωτικοί αερίου).

ταν οι ιδιοκτήτες επιζητούν σε υπάρχοντα κτίρια μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους και/ή βελτίωση των συνθηκών άνετης διαβίωσης ή εργασίας στους χώρους, προχωρούμε στην ακόλουθη διαδικασία :

Αρχική αυτοψία λαμβάνει χώρα από ειδικό της εταιρείας μας στις εγκαταστάσεις κλιματισμού του κτιρίου, καταγράφονται οι σημαντικότεροι παράμετροι και δεδομένα λειτουργίας και προσδιορίζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις. Αναλόγως της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων, ίσως απαιτηθούν περαιτέρω στάδια ανάλυσης των ενεργειακών δεδομένων του κτιρίου.

Προϋπολογισμός επέμβασης. Παράλληλα με τη συλλογή των αρχικών λειτουργικών δεδομένων μπορεί να γίνει συνεννόηση με τον επενδυτή για το εκτιμώμενο ύψος του προϋπολογισμού του έργου, το μέγεθος και είδος των απαιτούμενων επεμβάσεων, την απαιτούμενη αντικατάσταση εξοπλισμού και τις δυνατότητες εξοικονόμησης και αποπληρωμής.

Αναλυτικός ενεργειακός έλεγχος, μελέτη και πρόταση. Με σκοπό την παρουσίαση αναλυτικής τεχνικής πρότασης βέλτιστης απόδοσης σε σχέση με το κόστος, εκπονούμε μελέτη εφαρμογής βασιζόμενοι στην εξειδίκευση, στην γνώση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού, στην εμπειρία στην εφαρμογή τους και στη καινοτομία. Η τεχνική πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικά σχέδια ακριβείας, τρισδιάστατη απεικόνιση μηχανοστασίων και διελεύσεων, ενεργειακή ανάλυση συστημάτων.

Στα μηχανοστάσια βρίσκεται η ”καρδιά” της εγκατάστασης κλιματισμού.

Μια αναβάθμισή τους, μερική ή ριζική, είναι σε θέση να αναβαθμίσει ιδιαίτερα όλη την εγκατάσταση κλιματισμού του κτιρίου, με προφανή ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Απαιτείται βέβαια βέλτιστη καταγραφή και ανάλυση των λειτουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης.

Και εδώ το κτίριο θα κατασκευάζεται ενεργειακά με τη βοήθεια ενεργειακού προγράμματος , συγκρινόμενο με το κτίριο πριν την αναβάθμιση του μηχανοστασίου.

Όλα τα μηχανοστάσια μελετώνται και σχεδιάζονται σε πραγματικές διαστάσεις σε τρισδιάστατη απεικόνιση, με σύγχρονα προγράμματα της αγοράς.

Με τη βοήθεια πλούσιων βιβλιοθηκών υλικών και εξαρτημάτων που ήδη έχουμε, η απεικόνιση είναι εντελώς πραγματική.

Στα δίκτυα αναγράφεται και η στάθμη όδευσης από το τελικό δάπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση της 3D σχεδίασης, δίδονται η κάτοψη του μηχανοστασίου (κλίμακα 1:10), όψεις – τομές (όσες απαιτούνται) σε ίδια κλίμακα και φυσικά video σε πραγματικό χρόνο για τη σωστή κατανόηση από τους κατασκευαστές και τους ενδιαφερόμενους όλων των διατάξεων του μηχανοστασίου.

Επίσης δίνεται και αναλυτική προμέτρηση όλων των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή του μηχανοστασίου.

Μπορούμε να αναλάβουμε την εξισορρόπηση (Balancing) των δικτύων κλιματισμού καθώς και τις μετρήσεις, δοκιμές και προσαρμογές των παραμέτρων λειτουργίας (Commissioning) όπως έλεγχος ηλεκτροβανών, θερμοκρασίες νερού, αποδόσεις στοιχείων, πιέσεις, θερμοκρασίες και παροχές αέρα κλπ.

Διασφαλίζουμε στα πλαίσια του commissioning την άρτια λειτουργία των συστημάτων, τη βέλτιστη ενεργειακή τους απόδοση και τη κάλυψη των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη.

Για την επίτευξη της εξισορρόπησης θα εκπονήσουμε σχέδια προρυθμίσεων μελέτης, όπου θα επιλέγονται και διαστασιολογούνται όλες οι απαιτούμενες διατάξεις εξισορρόπησης και θα απεικονίζονται οι προρυθμίσεις.

Αναλαμβάνουμε τις τελικές μετρήσεις και ρυθμίσεις στο έργο (TAB: Testing, Adjusting, Balancing) με χρήση του απαραίτητου μετρητικού εξοπλισμού.

Τέλος, μπορούμε να προσφέρουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες αναβάθμισης, ρυθμίσεων και προσαρμογής παραμέτρων δικτύων κλιματισμού σε υπάρχοντα κτίρια (retro – commissioning).

Είμαστε οι μόνοι στην Ελληνική αγορά που μπορούμε να προσφέρουμε την παραπάνω υπηρεσία στο σωστό επίπεδο (προρυθμίσεις – μετρήσεις – τελικές ρυθμίσεις), κατέχοντας πλήρως το απαιτούμενο γνωστικό αντικείμενο (συμμετοχή σε σεμινάρια, βιβλιογραφία, κλπ) και έχοντας 20ετή εμπειρία από ρυθμίσεις δικτύων πολύ μεγάλων έργων.

Πολλές φορές έχουν εκπονηθεί μελέτες κλιματισμού που είτε είναι πολύ παλιές χρονικά είτε εμπεριέχουν περιθώρια βελτίωσης, είτε δεν έχουν συμπεριλάβει μερικές από τις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαμε να προσφέρουμε όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες των προηγούμενων παραγράφων, βλέποντάς το π.χ. ως ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχοντος κτιρίου, όπου όμως θα μπορούν να γίνουν και επιπλέον βελτιώσεις, καθ’ ότι υπάρχουν μόνο στη Μελέτη και δεν έχουν κατασκευασθεί ακόμη. Εδώ να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ενεργειακή αναβάθμιση δύναται να επιτευχθεί χωρίς πρόσθετο κόστος κατασκευής.

Οι υπηρεσίες :

Σχεδίαση μηχανοστασίων
Ρυθμίσεις δικτύων
Κατασκευαστικά σχέδια αεραγωγών
μπορούν να προσφερθούν απρόσκοπτα, όπως αν είχαν μελετηθεί από την εταιρείας μας

Μπορούμε να εκπονήσουμε κατασκευαστικά σχέδια αεραγωγών, όπου να εμφανίζονται αφενός οι διαστάσεις και τα πάχη των αεραγωγών και αφετέρου οι τρόποι σύνδεσης, κατασκευής των ευθύγραμμων τμημάτων, κλπ.

Η μεθοδολογία για την εκπόνηση των παραπάνω αντλήθηκε από τη Διεθνή Βιβλιογραφία (SMAGNA) και τα κέρδη από τη Μελέτη αυτή είναι :

Μείωση του βάρους των αεραγωγών (έως και 35%)
Επιστημονική και όχι εμπειρική οδηγία για τους τρόπους σύνδεσης και κατασκευής των αεραγωγών.
Και αυτή ειναι μια υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε μόνο εμείς.