Όλα τα μηχανοστάσια μελετώνται και σχεδιάζονται σε πραγματικές διαστάσεις σε τρισδιάστατη απεικόνιση, με σύγχρονα προγράμματα της αγοράς.

Με τη βοήθεια πλούσιων βιβλιοθηκών υλικών και εξαρτημάτων που ήδη έχουμε, η απεικόνιση είναι εντελώς πραγματική.

Στα δίκτυα αναγράφεται και η στάθμη όδευσης από το τελικό δάπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση της 3D σχεδίασης, δίδονται η κάτοψη του μηχανοστασίου (κλίμακα 1:10), όψεις – τομές (όσες απαιτούνται) σε ίδια κλίμακα και φυσικά video σε πραγματικό χρόνο για τη σωστή κατανόηση από τους κατασκευαστές και τους ενδιαφερόμενους όλων των διατάξεων του μηχανοστασίου.

Επίσης δίνεται και αναλυτική προμέτρηση όλων των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή του μηχανοστασίου.