Πολλές φορές έχουν εκπονηθεί μελέτες κλιματισμού που είτε είναι πολύ παλιές χρονικά είτε εμπεριέχουν περιθώρια βελτίωσης, είτε δεν έχουν συμπεριλάβει μερικές από τις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαμε να προσφέρουμε όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες των προηγούμενων παραγράφων, βλέποντάς το π.χ. ως ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχοντος κτιρίου, όπου όμως θα μπορούν να γίνουν και επιπλέον βελτιώσεις, καθ’ ότι υπάρχουν μόνο στη Μελέτη και δεν έχουν κατασκευασθεί ακόμη. Εδώ να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ενεργειακή αναβάθμιση δύναται να επιτευχθεί χωρίς πρόσθετο κόστος κατασκευής.

Οι υπηρεσίες :

Σχεδίαση μηχανοστασίων
Ρυθμίσεις δικτύων
Κατασκευαστικά σχέδια αεραγωγών
μπορούν να προσφερθούν απρόσκοπτα, όπως αν είχαν μελετηθεί από την εταιρείας μας