Όταν οι ιδιοκτήτες επιζητούν σε υπάρχοντα κτίρια μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους και/ή βελτίωση των συνθηκών άνετης διαβίωσης ή εργασίας στους χώρους, προχωρούμε στην ακόλουθη διαδικασία :

Αρχική αυτοψία λαμβάνει χώρα από ειδικό της εταιρείας μας στις εγκαταστάσεις κλιματισμού του κτιρίου, καταγράφονται οι σημαντικότεροι παράμετροι και δεδομένα λειτουργίας και προσδιορίζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις. Αναλόγως της πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων, ίσως απαιτηθούν περαιτέρω στάδια ανάλυσης των ενεργειακών δεδομένων του κτιρίου.

Προϋπολογισμός επέμβασης. Παράλληλα με τη συλλογή των αρχικών λειτουργικών δεδομένων μπορεί να γίνει συνεννόηση με τον επενδυτή για το εκτιμώμενο ύψος του προϋπολογισμού του έργου, το μέγεθος και είδος των απαιτούμενων επεμβάσεων, την απαιτούμενη αντικατάσταση εξοπλισμού και τις δυνατότητες εξοικονόμησης και αποπληρωμής.

Αναλυτικός ενεργειακός έλεγχος, μελέτη και πρόταση. Με σκοπό την παρουσίαση αναλυτικής τεχνικής πρότασης βέλτιστης απόδοσης σε σχέση με το κόστος, εκπονούμε μελέτη εφαρμογής βασιζόμενοι στην εξειδίκευση, στην γνώση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού, στην εμπειρία στην εφαρμογή τους και στη καινοτομία. Η τεχνική πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικά σχέδια ακριβείας, τρισδιάστατη απεικόνιση μηχανοστασίων και διελεύσεων, ενεργειακή ανάλυση συστημάτων.