ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ TXT

Τα βασικά στελέχη της εταιρείας ασχολούνται με τον κλιματισμό από το 1987 ως Μελετητές και Επιβλέποντες αρκετών από τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάστηκαν στη χώρα μας τα χρόνια αυτά.

Η διαρκής προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων και την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων για κάθε Μελέτη μας οδήγησε σε υψηλά επίπεδα γνώσεων και εμπειρίας, τα οποία ξεφεύγουν από τα πλαίσια του ανταγωνισμού στη χώρα μας.

Αυτή λοιπόν η μοναδικότητα ''επέβαλε'' τη δημιουργία της ECM Κlima Ο.Ε. ως μια εταιρεία παροχής εντελώς εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν γενικά τον κλιματισμό.

Στόχος της Ecm Κlima Ο.Ε. είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρει να μη μπορούν να δοθούν από άλλη εταιρεία του χώρου.

© All right reserved www.ecmklima.com - Company's address

Powered by Selector connect